Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych

Niniejszym informujemy że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Lakate Sp.z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 68, 44-280 Rydułtowy

II. Dane do kontaktu

adres emailowy: biuro@lakate.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

 • Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy, oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed lub w związku z zawarciem umowy, np. Wykonania kalkulacji odpowiedzi na otrzymane zapytanie.  (podstawa z art.6 ust.1 lit.a i b RODO);
 • W przypadku przekazania danych na podstawie zgody informuję, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

IV. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Spółce obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Twoje dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego, biurom rachunkowym (także jako podmiotom przetwarzającym)

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. III, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej ze Spółką umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 • w praktyce oznacz to okres 5 lat dla realizacji zleceń i zamówień oraz 1 rok w przypadku odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Okresy te mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Pani/Panu przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych.
 4. ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej.
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest warunkiem realizacji umowy. Dane nie podlegają profilowaniu.

Brak podania danych skutkuje:

 • brakiem możliwości realizacji umowy
Facebook
Instagram